โทรปรึกษา

ควรศึกษา

มหาสติปัฏฐานสูตรแปล

แปลโดย สุภีร์ ทุมทอง การเข้าใจวิธีปฏิบัติมหาสติปัฏฐานภาวนาแบบง่ายที่สุด คือศึกษาตามพระไตรปิฎกไปเลย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แปลมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ให้เข้าใจได้ง่าย อ่านแล้ว สามารถปฏิบัติตามได้เลย พระสงฆ์ทุกรูปควรมีความเข้าใจและชำนาญใน"มหาสติปัฏฐานภาวนา" เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและแนะนำฆราวาสญาติโยมให้ฝึกปฏิบัติตามได้ นี่คือหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดมหาสติปัฏฐานสูตรแปล

พระภิกขุปาติโมกข์แปล

พระภิกขุปาติโมกข์แปล พร้อมมาติกาสำหรับวินิจฉัยสิกขาบท โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ความเข้าใจพระวินัยหรือสิกขาบทของพระภิกษุ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพระสงฆ์  การอ่านหนังสือนวโกวาท ให้ความรู้พระวินัยในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ  การได้อ่านพระภิกขุปาติโมกข์เอง จะทำให้เข้าใจพระวินัยได้ดียิ่งขึ้น ละเอียดขึ้น หนังสือพระภิกขุปาติโมกข์แปล นี้ พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ได้แปลและเรียบเรียงอย่างละเอียด บอกถึงที่มาและองค์ประกอบในการพิจารณาสิกขาบทแต่ละข้อได้อย่างครบถ้วน   ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือพื้นฐานที่สุดเล่มหนึ่งที่พระสงฆ์ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดทุกประเด็น เพื่อจะได้ครองตนเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ผิดพลาดในการปฏิบัติคุ้มครองรักษาตน ดาวน์โหลดพระภิกขุปาติโมกข์แปล

พุทธธรรม

ฉบับปรับปรุงและขยายความ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธธรรม เรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  เป็นหนังสือสรุปความรู้คำสอนพระพุทธศาสนาที่เข้าใจได้ง่ายและครอบคลุมมากเพียงพอ  พระสงฆ์ ควรตอบคำถามเหล่านี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาให้ได้ จึงจะสามารถสร้างและรักษาศรัทธาชาวพุทธได้ อีกอย่าง การเข้าใจพุทธธรรม จะทำให้เข้าใจธรรมชาติและเป้าหมายในชีวิตของตนเอง นั่นจะทำไปสู่ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน จะเต็มไปด้วยพลังและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พระสงฆ์ ควรตอบคำถามเหล่านี้ได้ (ทั้งกับตนเองและคนอื่น) 1. ชีวิต คืออะไร 2. ชีวิต เป็นอย่างไร 3. ชีวิต เป็นไปอย่างไร 4. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร 5. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร 6. ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร ดาวน์โหลดพุทธรรม