พระภิกขุปาติโมกข์แปล

พระภิกขุปาติโมกข์แปล พร้อมมาติกาสำหรับวินิจฉัยสิกขาบท
โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

ความเข้าใจพระวินัยหรือสิกขาบทของพระภิกษุ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพระสงฆ์  การอ่านหนังสือนวโกวาท ให้ความรู้พระวินัยในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ  การได้อ่านพระภิกขุปาติโมกข์เอง จะทำให้เข้าใจพระวินัยได้ดียิ่งขึ้น ละเอียดขึ้น

หนังสือพระภิกขุปาติโมกข์แปล นี้ พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ได้แปลและเรียบเรียงอย่างละเอียด บอกถึงที่มาและองค์ประกอบในการพิจารณาสิกขาบทแต่ละข้อได้อย่างครบถ้วน   ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือพื้นฐานที่สุดเล่มหนึ่งที่พระสงฆ์ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดทุกประเด็น เพื่อจะได้ครองตนเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ผิดพลาดในการปฏิบัติคุ้มครองรักษาตน

ดาวน์โหลดพระภิกขุปาติโมกข์แปล