พุทธธรรม

ฉบับปรับปรุงและขยายความ
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พุทธธรรม เรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  เป็นหนังสือสรุปความรู้คำสอนพระพุทธศาสนาที่เข้าใจได้ง่ายและครอบคลุมมากเพียงพอ  พระสงฆ์ ควรตอบคำถามเหล่านี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาให้ได้ จึงจะสามารถสร้างและรักษาศรัทธาชาวพุทธได้ อีกอย่าง การเข้าใจพุทธธรรม จะทำให้เข้าใจธรรมชาติและเป้าหมายในชีวิตของตนเอง นั่นจะทำไปสู่ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน จะเต็มไปด้วยพลังและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

พระสงฆ์ ควรตอบคำถามเหล่านี้ได้ (ทั้งกับตนเองและคนอื่น)

1. ชีวิต คืออะไร
2. ชีวิต เป็นอย่างไร
3. ชีวิต เป็นไปอย่างไร
4. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร
5. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร
6. ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร

ดาวน์โหลดพุทธรรม