มหาสติปัฏฐานสูตรแปล

แปลโดย สุภีร์ ทุมทอง

การเข้าใจวิธีปฏิบัติมหาสติปัฏฐานภาวนาแบบง่ายที่สุด คือศึกษาตามพระไตรปิฎกไปเลย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แปลมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ให้เข้าใจได้ง่าย อ่านแล้ว สามารถปฏิบัติตามได้เลย

พระสงฆ์ทุกรูปควรมีความเข้าใจและชำนาญใน”มหาสติปัฏฐานภาวนา” เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและแนะนำฆราวาสญาติโยมให้ฝึกปฏิบัติตามได้ นี่คือหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลดมหาสติปัฏฐานสูตรแปล