Sangha Hotline สายด่วนพระสงฆ์

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมากมาย และปัจจุบันพระสงฆ์ผู้ตัวแทนของพระพุทธศาสนาในการนำศีลธรรมสู่สังคมได้ประสบปัญหามากมายในการทำงานและทำหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสื่อสมัยใหม่ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook Line Youtube Website ซึ่งสื่อเหล่านี้ สามารถนำมาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ก็ได้ และสามารถเป็นตัวสร้างความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ก็ได้

ปัญหาหลาย ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์โดยเฉพาะปัญหาด้านลบหรือภาพข่าวทีเสื่อมเสียของพระสงฆ์ที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ  ส่วนหนึ่งเพราะพระสงฆ์ขาดที่ปรึกษา ไม่มีการรวมพลังศึกษามองปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน การขาดที่ปรึกษา เป็นเหตุให้พระสงฆ์บางรูปกระทำผิดพลาดทั้งทางพระธรรมวินัย กฎหมาย ระเบียบคณะสงฆ์ และหรือการบริหารจัดการวัดที่อ่อนแอ สิ่งเหล่านี้ นำไปสู่ความเสื่อมศรัทธาของชาวพุทธต่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา และได้กลายเป็นปัญหาความอ่อนแอและเสื่อมโทรมของคณะสงฆ์เองในที่สุด

เพื่อให้สังคมพระสงฆ์มีเวทีที่ปรึกษา ที่สามารถปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่องอย่างทันท่วงที โดยไม่มีการถือยศชั้นสมณศักดิ์ หรือตำแหน่งทางการปกครองใด ๆ  “โครงการสายด่วนพระสงฆ์” จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นมา โดยคณะทำงานโครงการสายด่วนชาวพุทธ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คำปรึกษาพระสงฆ์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเข้าใจพระธรรมวินัย การปฏิบัติตามระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ การบริหารวัด ฯลฯ
2. เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถได้สร้างสรรค์และให้ความรู้แก่พระสงฆ์รุ่นใหม่ ๆ
3. เพื่อกระตุ้นและแนะนำให้พระสงฆ์รู้เท่าทันโลก เท่าทันสังคม

ต้องการปรึกษา
พระสงฆ์ทุกรูป ทุกสังกัด สามารถโทรมาปรึกษาที่ได้ตลอดเวลา

ต้องการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
สำหรับพระภิกษุผู้ต้องการเสียสละ ต้องการร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาในโครงการ
นิมนต์แนะนำตัวเองเข้ามาที่โครงการ ทางโครงการจะได้แนะนำวิธีการทำงานต่อไป