เรื่องต่อไปนี้ ปรึกษาที่โครงการสายด่วนพระสงฆ์ได้

 1. พระวินัย
 2. พระธรรม
 3. ระเบียบคณะสงฆ์
 4. กฎหมายเกี่ยวกับวัด-พระภิกษุสามเณร
 5. งานบริหารวัด
 6. งานบริการชุมชน
 7. งานวิปัสสนาภาวนา
 8. สังฆกรรมต่าง ๆ
 9. อุดมการณ์ชาวพุทธ
 10. การศึกษาของคณะสงฆ์
 11. วิธีทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง
 12. วิธีสร้างและรักษาศรัทธาชาวพุทธ
 13. ความเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เข้าใจโยม